GEDRAGSCODE

Als club werken we met verschillende gedragscodes voor het bestuur, trainers, piloten en ouders. Deze gedragscodes bevatten regels die iedereen dient na te leven.

Onze visie – doel van de club houdt het volgende in :

 • Peer BMX wil volop werken aan een veilige en zuivere sportbeleving
 • Iedereen moet zich op zijn gemak kunnen voelen en met plezier op zijn/haar eigen niveau de sport kunnen beoefenen
 • Iedereen gedraagt zich altijd sportief, ook als de anderen minder sportief zijn
 • De club zal informeren en sensibiliseren via diverse mediakanalen
 • Gezond groeien in de BMX sport

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS.

Bestuurders hebben een bepaalde verantwoordelijkheid binnen de club. Ze moeten er op toezien dat de huisregels en gedragscodes van de club duidelijk zijn voor al hun leden en dat deze bovendien nageleefd worden. Ze moeten nadenken over eventuele sancties bij het overtreden van de gedragscode. Een transparante communicatie naar de leden toe is hierbij belangrijk.

Van een bestuurder wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de club en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie.
De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als club hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play.

De club wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.
Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bv. kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van de club of van activiteiten die door de club georganiseerd worden.

DE GEDRAGSREGELS

 • de bestuurder zorgt voor een gezond clubbestuur
 • de bestuurder zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving
 • de bestuurder kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter en begeleiders erover, en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden
 • de bestuurder heeft een voorbeeldfunctie t.o.v. hun club/federatie en leden
 • de bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie
 • de bestuurder is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport/club in diskrediet wordt gebracht. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • de bestuurder discrimineert niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken
 • de bestuurder heeft respect voor trainers, piloten, ouders, vrijwilligers…….

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS

 • de bestuurder misbruikt zijn/haar (macht) positie niet
 • de bestuurder drinkt geen alcohol en rookt niet in de aanwezigheid van een minderjarige sporter
 • de bestuurder neemt (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag ernstig, neemt zelf niet deel aan grensoverschrijdend gedrag of zal hij/zij geen andere aanmoedigen om deel te nemen.
 • de bestuurder zal onmiddellijk melding doen van een incident of een situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de club API Sylvie Spreeuwers
 • de bestuurder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter

GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS.

Dat trainers van belang zijn in een BMX-club, hoeven we waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding van onze piloten en zijn bovendien multifunctioneel. Zo hebben ze naast de trainingen geven en wedstrijden begeleiden, vaak extra rollen die ze dienen op te nemen. Zo zijn ze vaak teachers voor de piloten en vullen ze als het ware een opvoedende rol in. Ze trachten de piloten de juiste normen en waarden mee te geven en werken aan de piloten en de club in hun geheel.

Van een trainer wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de club en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie.
De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als club hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play.

De club wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.
Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bv. kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van de club of van activiteiten die door de club georganiseerd worden.

DE GEDRAGSREGELS

 • de trainer kent het trainingsreglement/huishoudelijk reglement
 • de trainer zorgt voor een veilige sportomgeving
 • de trainer respecteert de afspraken die gemaakt zijn met de club, piloten en ouders
 • de trainer heeft een voorbeeldfunctie t.o.v. hun club/federatie en leden
 • de trainer gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie
 • de trainer is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport/club in diskrediet wordt gebracht. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • de trainer discrimineert niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken
 • de trainer heeft respect voor het bestuur, piloten, ouders, vrijwilligers…….

GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS

 • de trainer misbruikt zijn/haar (macht) positie niet
 • de trainer laat de piloten geen dingen doen waarbij de piloten zich niet goed zouden kunnen voelen
 • de trainer begeleidt de (jeugd) piloten volgens gezonde trainingsprincipes en met een visie van gezond groeien in de BMX sport
 • de trainer maakt geen kwetsende opmerkingen
 • de trainer heeft respect voor het materiaal van de club
 • de trainer drinkt geen alcohol en rookt niet in de aanwezigheid van een minderjarige sporter
 • de trainer neemt niet deel aan grensoverschrijdend gedrag of zal hij/zij geen andere aanmoedigen om deel te nemen.
 • de trainer zal onmiddellijk melding doen van een incident of een situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de club API Sylvie Spreeuwers
 • de trainer zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter
 • de trainer controleert of de gedragscodes door de piloten nageleefd worden

GEDRAGSCODE VOOR PILOTEN (RECREA / WEDSTRIJD).

De piloten zijn de vertegenwoordigers van onze club op/naast het BMX parcour. Als club staan wij enorm achter het fair-play gebeuren en niets is mooier om te zien dan piloten die sportief met elkaar, hun tegenstanders, de commissarissen, de coaches, het publiek…….. omgaan.

Van een piloot wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de club en dat hij/zij zich daar bewust van is.
De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als club hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play.

De club wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.
Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bv. kan uitgesloten worden van de club of van activiteiten die door de club georganiseerd worden.

DE GEDRAGSREGELS

 • de piloot kent alle reglementen/afspraken van de club
 • de piloot respecteert de afspraken die gemaakt zijn met de club, piloten, ouders en trainers
 • de piloot heeft respect voor het bestuur, piloten, ouders, vrijwilligers, trainers…….en onthoudt zich van beledigde commentaar
 • de piloot heeft respect voor het materiaal van de club
 • de piloot respecteert de uitrusting en het materiaal van hemzelf en de andere piloten, blijft van andermans spullen af, vraag als je iets wil lenen
 • de piloot pleegt geen verbaal of fysiek geweld
 • de piloot heeft waardering voor de inzet van vele vrijwilligers die de beoefening van de BMX mogelijk maken
 • de piloot is een voorbeeld van de club, ook op sociale media en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport/club in diskrediet wordt gebracht
 • de piloot is op een verantwoorde manier bezig met zijn sport
 • de piloot streeft naar een schone sport waar alcohol en drugs onaanvaardbaar zijn
 • de piloot waardeert het milieu en gooit zijn/haar afval in de afvalcontainer

GEDRAGSCODE VOOR PILOTEN (RECREA / WEDSTRIJD)

 • de piloot sport op een veilige manier, hij/zij draagt de nodige bescherming (helm, handschoenen, harnas,……)
 • de piloot discrimineert niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken
 • de piloot neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal hij/zij anderen niet aanmoedigen
 • de piloot zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de club API Sylvie Spreeuwers
 • de piloot zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover een andere sporter

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS.

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor hun kinderen en we verwachten dat de ouders er dan ook op toezien dat hun kinderen (de piloten) een goed gedrag vertonen op en naast het BMX parcours.

De ouders hebben een voorbeeldrol, waardoor we uiteraard ook van hen verwachten dat ze niet alleen hun kinderen aansporen tot goed gedrag, maar dat ze dit goed gedrag ook zelf uitvoeren.

Bij het supporteren staat respect centraal. We willen dat ouders positief supporteren, zowel voor hun eigen zoon of dochter, als voor de rest van de club.
De ouders moeten op bepaalde momenten ook leren dat ze hun kinderen moeten loslaten op het BMX parcour en dat zodra de training/wedstrijd start, de coach het woord heeft en de ouders zich niet moeten ‘mengen’ tijdens dit verloop.

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als club hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play.

De club wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.

Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bv. kan uitgesloten worden van de club of van activiteiten die door de club georganiseerd worden.

DE GEDRAGSREGELS

 • de ouder kent alle reglementen/afspraken van de club
 • de ouder respecteert de afspraken die gemaakt zijn met de club, piloten en trainers
 • de ouder heeft respect voor het bestuur, piloten, trainers, vrijwilligers…….en onthoudt zich van beledigde commentaar
 • de ouder supportert positief voor zijn kind en de rest van de club
 • de ouder gebruikt geen agressieve taal
 • de ouder pleegt geen verbaal of fysiek geweld
 • de ouder heeft waardering voor de inzet van vele vrijwilligers die de beoefening van de BMX mogelijk maken

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS

 • de ouder is een voorbeeld van de club, ook op sociale media en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport/club in diskrediet wordt gebracht
 • de ouder streeft naar een schone sport waar alcohol en drugs onaanvaardbaar zijn
 • de ouder discrimineert niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken
 • de ouder neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal hij/zij anderen niet aanmoedigen
 • de ouder zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de club API Sylvie Spreeuwers
 • de ouder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover een ander ouder/kind